logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały

Author: Violetta Rezler-Wasielewska (ed.)

Number of pages: 208

Place and year of publishing: Opole 2017

Binding: hardcover

ISBN: 978-83-61801-31-3

Language: Polish

Price 35,00 PLN
Amount

Publikacja Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych o niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej to zbiór 11 artykułów. Przygotowali je historycy, socjologowie, filolodzy, którzy wywodzą się ze środowisk naukowych – akademickich i muzealnych, a także władze samorządowe odpowiedzialne za miejsca po obozach jenieckich oraz rodziny jeńców wojennych. Niewątpliwym atutem książki jest wielopłaszczyznowa prezentacja najnowszych kierunków badań historycznych oraz kulturoznawczych, i ostatnich ustaleń naukowych. Holistyczne podejście do problemu akcentuje w książce dodatkowo refleksyjność, charakterystyczną szczególnie dla rozważań nad pamięcią o jeńcach wojennych, która jest też klamrą spinającą wszystkie materiały.

The publication of the Central Museum of Prisoners-of-War treating about German and Soviet captivity in the years of World War II is a collection of 11 articles authored by historians, sociologists, philologists, who represent different scholarly environments – academic and ones relating to museums, as well as local governments responsible for places being former sites of POW camps, and families of POWs. Undoubtedly, the main value of the volume is its multifaceted presentation of the newest directions and trends in historical and culture studies, and also the latest scientific establishments. The holistic approach towards the problem area is additionally accentuated in the book by the reflexive character typical especially of considerations on the memory of POWs. This provides, at the same time, a unique link connecting all the materials included in this volume.

Produkt został dodany do koszyka.