logo Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

0

„Łambinowicki Rocznik Muzealny”, Volume 36

Number of pages: 236

Place and year of publishing: Opole 2013

Binding: paperback

ISBN: 0137-5199

Language: Polish

Price 25,00 PLN
Amount

Tom 36 „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” to wydanie specjalne w związku z 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej, mijającą w roku 2014, w którym periodyk ten ukazał się drukiem. Teksty w nim opublikowane dotyczą m.in. rozważań nad istotą obchodów rocznic historycznych, traktowaniem żołnierzy państw ententy, przetrzymywanych w niewoli na terenie Austro-Węgier, czy wreszcie problemu tworzenia oddziałów wojskowych z ukraińskich jeńców na terytorium państw centralnych w 1914 r. oraz w dawnej Rosji pod koniec wielkiej wojny. Omówiono również interesujący problem dezercji z armii rosyjskiej. Lokalnym akcentem jenieckiej problematyki w 36 tomie tego periodyku jest temat niemieckiego, oficerskiego obozu Neisse na Śląsku Opolskim. Ostatni artykuł w tym tomie traktuje o wojnie i jeniectwie z perspektywy jednostki – malarza Ludwiga Meidnera, powołanego w 1916 r. do niemieckiego wojska. Natomiast w części „Rocznika”, poświęconej prezentacji źródeł, przybliżona zostaje zawartość czasopisma „Jeniec Polak”, wydawanego w latach 1917–1919 w obozie dla Polaków z niemieckiej i austro-węgierskiej armii w Le Puy we Francji, które znajduje się w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Volume 36 of The Annual is a special edition prepared in connection with the 100th anniversary of the outbreak of World War I, which was falling on the year 2014, in which this volume came out in print. The papers published in it deal with, among others, considerations on the essence of celebrations of historical anniversaries, treatment of soldiers of the Entente detained in captivity on the territory of Austro-Hungary, or at last relating to the problem of formation of military detachments of Ukrainian POWs on the territory of the states of the Central Powers in the year 1914 and in the former Russia towards the end of the Great War. Also, the interesting problem of desertion from the Russian Army was discussed in one of the papers. A local accent of the POW subject matter in this volume is that of German camp Neisse located in Opole Silesia and designed for officers. The last paper treats about a war and the POW’s status from the perspective of an individual – Ludwig Meidner – a painter who was drafted into the German Army in 1916. Then, in the part of The Annual devoted to the presentation of sources, the content of the magazine Jeniec Polak [The POW Pole] is brought closer, the periodical coming out in the camp for the Polish of the German and the Austro-Hungarian Armies, established in Le Puy, France, in the years 1917-1919. The issues of the magazine are part of the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War.

Produkt został dodany do koszyka.